VEDTÆGTER

 

Foreningens navn og formål:

§ 1

 Foreningens navn er ”Dansk Maskinhandlerforening” (Brancheforening for landbrugsmaskinforretninger).

 Foreningen er stiftet den 18. november 1918.

 § 2

 Foreningens formål er som landsdækkende organisation:

 • at samle virksomheder og enkeltpersoner, der driver professionel handel med og reparation/montage af landbrugsmaskiner, have-parkmaskiner og/eller entreprenørmaskiner
 • at varetage medlemmernes fælles interesser og rettigheder samt styrke sammenholdet blandt landbrugsmaskinhandlere i Danmark
 • at medvirke til fremme for god brancheskik i medlemskredsen – herunder at modvirke illoyal konkurrence og reklame samt andre mod god brancheskik stridende foreteelser
 • gennem udgivelser fra DM-forlag og herunder udsendelser af ”Orientering fra Dansk Maskinhandlerforening” at informere om emner af interesse og betydning for medlemmernes daglige arbejde
 • gennem DM-Arbejdsgiver at virke som arbejdsgiverorganisation for de aktive medlemmer af Dansk Maskinhandlerforening der ønsker dette – dvs.
  • gennemførelse af forhandlinger med arbejdstagerorganisationer og oprettelse af overenskomster vedr. løn- og arbejdsforhold
  • varetagelse af medlemmernes interesser ved opståede arbejdskonflikter og førelse af mæglings- og voldgiftssager
  • at medvirke til den bedst mulige uddannelse af lærlinge og elever

  • samt at sikre efteruddannelse af medlemmernes medarbejdere

  • DM kan vælge at lade de i afsnit e beskrevne opgaver løse af en anden kvalificeret arbejdsgiverorganisation
   Bestyrelsen vælger i givet fald den arbejdsgiverorganisation der anses for bedst egnet efter politiske og økonomiske kriterier
 • gennem DM-Uddannelse efter behov at drive kursus- og konferencevirksomhed til styrkelse og vedligeholdelse af medlemmernes og disses medarbejderes forretningsmæssige kompetence.

Optagelse i foreningen

§ 3a

Som aktivt medlem kan optages:

En af branchen anerkendt person eller anerkendt virksomhed der driver selvstændig professionel landbrugsmaskinhandel fra forretningslokaler med lager og værksted. Forretningslokalerne skal være af en sådan beskaffenhed, at der efter bestyrelsens skøn er tilstrækkelig sikkerhed for en faglig forsvarlig betjening, ligesom der fra virksomheden skal kunne ydes en faglig forsvarlig service udført af faglært arbejdskraft.

Forretningsstedet skal samlet fremstå som en professionel repræsentant for branchen jf. bestyrelsens skøn.

Det er endvidere en forudsætning, at virksomheden er godkendt som uddannelsessted for lærlinge og/eller elever.

I tilfælde af, at virksomheden har udliciteret servicefunktionen (værksteds- og reservedelsfunktioner) til anden part, skal denne kunne yde en faglig forsvarlig service udført af faglært arbejdskraft, og endvidere være godkendt som uddannelsessted for lærlinge og/eller elever.

Endvidere er det en forudsætning, at servicevirksomheden er medlem af Dansk Maskinhandlerforening.

For virksomheder, hvis detailhandelsvirksomhed omfatter mere end eet forretningssted (udsalg og/eller værksted) gælder, at det er en forudsætning for en sådan virksomheds aktive medlemskab, at samtlige forretningssteder (udsalg og/eller værksteder) er tilsluttet foreningen som selvstændige medlemsenheder.

For en medlemsvirksomhed med mere end eet forretningssted (udsalg og/eller værksted) oppebærer hvert forretningssted (udsalg og/eller værksted) rettigheder og pligter som øvrige medlemmer, når bortses fra § 7. 

Medlemmets/virksomhedens ejer(e)/ledelse må ikke have været i betalingsstandsning/konkurs inden for de seneste 2 år. Bestyrelsen kan dispensere for dette.

En udmeldelse eller eksklusion frigør ikke et medlem for betaling af kontingent for den resterende del af regnskabsåret, ligesom medlemsvirksomheden hæfter forholdsmæssigt for alle økonomiske forpligtelser, der på udmeldelses- eller respektive eksklusionstidspunkt påhviler foreningen.

Medlemmer, der uanset hvilken grund ophører med at være medlem, har ikke krav på andel i foreningens formue, og er forpligtet til at aflevere certificeringsgodkendelse og eventuelt materiale, der forudsætter medlemskab.  

Som interessemedlem kan optages:

Enkeltpersoner og virksomheder med tilknytning til, og/eller interesse for, landbrugsmaskinbranchen, dog undtaget personer og virksomheder, der driver detailhandel med landbrugsmaskiner.

 Optagelsesprocedure 

§ 3b 

Aktive medlemmer:

Anmodning om optagelse som aktivt medlem rettes til foreningens sekretariat, der udsender et tilbud og et ansøgningsskema til ansøgeren. Det udfyldte skema fremsendes af sekretariatet til den pågældende regions bestyrelsesmedlem.

Regionsbestyrelsesmedlemmet undersøger ansøgerens/virksomhedens kvalifikationer og indstiller til bestyrelsen, der ud fra indstillingen træffer afgørelse om optagelse.

Når optagelse er sket, fremsendes gennem Dansk Maskinhandlerforening anerkendelse af optagelsen.

Medlemsrettighederne træder i kraft, når den optagne har underskrevet en erklæring om at ville overholde foreningens vedtægter, generalforsamlingsbeslutninger samt indbetalt indmeldelsesgebyr og kontingent.

Interessemedlemmer:

Anmodning om optagelse som passivt medlem rettes til foreningens sekretariat.

Medlemsrettighederne træder i kraft, når den optagne har indbetalt kontingent. 

 

Kontingenter 

§ 4

Aktive medlemmer:

Ved kontingentberegningen til DM branche erlægges et årligt kontingent fastsat af generalforsamlingen.

Ved kontingentberegningen til DM-Arbejdsgiver er det forretningens totale lønsum (incl. filial(-er)) der lægges til grund for beregningen.

Kontingentet erlægges med 1. rate (50 %) i februar/marts måned og 2. rate (50 %) i august måned.

Aktive medlemmer erlægger ved optagelse et indmeldelsesgebyr, der skal være indbetalt sammen med kontingentet, før medlemsrettighederne træder i kraft. Aktive medlemmer forpligter sig til hvert år at indsende oplysninger om forretningens lønsum i det foregående år til brug for beregning af kontingenter.

Såfremt sådanne oplysninger ikke indgår, er foreningens sekretariat berettiget til at forhøje det hidtil betalte kontingent med 25 %.

Restancer - Har et medlem pådraget sig et halvt års restance med kontingent til foreningen, fortabes medlemskabet, som dog automatisk genvindes på ny efter, at restancen er betalt, eller der laves en betalingsaftale. Genvindes medlemskabet indenfor 6 måneder i henhold til ovennævnte, betales der ikke indmeldelsesgebyr.

 

Interessemedlemmer:

Der erlægges et årligt kontingent, som betales i januar måned.

Alle kontingenter samt indmeldelsesgebyrer er momspligtige.

 

Udmeldelse

§ 5

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med mindst seks måneders varsel til en 1. januar eller 1. juli, i tilfælde af afvigelser fra denne procedure skal det godkendes af direktion og/eller bestyrelsen.

Eksklusion kan kun finde sted efter bestyrelsens indstilling ved beslutning af en generalforsamling og kun i følgende tilfælde:

 • når det af bestyrelsen skønnes, at et medlem har handlet illoyalt, og trods modtagen advarsel vedbliver hermed
 • når et medlem ikke overholder foreningens love eller de med medlemskabet forbundne forpligtelser, jfr. § 3b.

Generalforsamlingens beslutning, der er bindende, kan ikke indbringes for domstolene.


 § 6

Ekskluderes et medlem, er de øvrige medlemmer forpligtiget til hverken direkte eller indirekte at hjælpe vedkommende til at oppebære fordele eller rettigheder, som gælder for medlemmer.

 

 Regionerne 

§ 7

Foreningens landsområde er formelt opdelt i 4 regioner, som er fastsat af generalforsamlingen.

Regionerne tjener som regionale samlingspunkter for relevante møde- og uddannelsesaktiviteter. Der afholdes hvert år inden udgangen af maj direktør-/ejerledermøder i hver region.

Regionerne tjener herudover som primære kandidatopstillingskredse for opstilling af kandidater til bestyrelsen til valg på generalforsamlingen. Opstillingsmøder afholdes inden udgangen af maj måned i det år regionen skal opstille kandidater.

Indvarsling til kandidatopstillingsmøder sker med 3 ugers varsel gennem ”Orientering fra Dansk Maskinhandlerforening” eller skriftligt til hvert medlem.

Møderne ledes af en dirigent.

Valg af kandidater sker ved skriftlig afstemning, idet der opstilles mindst én kandidat mere end det antal kandidater, der skal opstilles til valget på den efterfølgende generalforsamling.

Valgbar er ethvert medlem, som overholder foreningens love. Dog kan der blandt medlemmer med mere end et forretningssted kun opstilles én kandidat tilhørende samme virksomhed.

Såfremt det ikke er muligt, at opstille en kandidat fra regionen kan bestyrelsen opstille en kandidat der ikke kommer fra regionen. Kandidaten skal være medlem jf. ovennævnte.

Den femte kandidat til bestyrelsen kan findes uden for medlemskredsen, altså et eksternt medlem.

Der affattes referat fra opstillingsmøderne.  

Overenskomstforhold 

§ 8

Foreningen er berettiget til på medlemmernes vegne, såfremt medlemmet har tilvalgt DM-overenskomst, at forhandle, indgå og opsige bindende aftaler og overenskomster om arbejdsforhold, arbejdstid og lønforhold med lønmodtagernes organisationer, og medlemmerne er forpligtet til at overholde sådanne aftaler og overenskomster.

Beslutninger om ændringer i bestående overenskomster eller beslutninger, der kan medføre arbejdsstandsninger, er bestyrelsen berettiget, men ikke forpligtet til at lade afgøre ved urafstemning.

Hvis sager rejses efter gældende fagretlige regler, er det foreningens pligt at søge de foreliggende stridsspørgsmål bilagt efter gældende fagretlige regler. Foreningens repræsentanter er under fagretlig behandling berettiget til endeligt at afslutte tvister på medlemmernes vegne.

Enhver arbejdsstandsning skal straks indberettes til foreningens sekretariat.

Generalforsamling 

§ 9

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, hvor kun aktive medlemmer og filialer har stemmeret.

Medlemmernes betroede medarbejdere og tidligere aktive nu privat medlemmer kan overvære generalforsamlingen.

Indvarsling til den ordinære generalforsamling skal ske med 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indvarslingen sker gennem ”Orientering fra Dansk Maskinhandlerforening” eller skriftligt til hvert medlem.

De reviderede regnskaber udsendes forinden generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

 3. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 5. Valg af revisor og revisorsuppleant

 6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer

 7. Eventuelt

Til behandling på den ordinære generalforsamling har ethvert medlem ret til at fremkomme med forslag, der angår foreningens virksomhed og dens formål. Sådanne forslag kan dog kun fordres sat under afstemning, når de er indgået skriftligt til foreningens sekretariat senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Sådanne forslag skal af sekretariatet være udsendt til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når det kræves af mindst 20 % af medlemmerne, der samtidig skriftligt opgiver forhandlingsemner til bestyrelsen.

Indvarsling af ekstraordinær generalforsamling skal ske med 2 ugers varsel.

Tid og sted for en sådan generalforsamling bestemmes af bestyrelsen.

Såfremt en generalforsamling er begæret indkaldt af medlemmer, skal den afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.  


§ 11 

Beslutninger på generalforsamlingen tages ved simpel stemmeflerhed.

Undtaget herfra er § 3b, 20, 21 og 22 omhandlede beslutninger.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når der fremsættes begæring derom af bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer.

Kun personligt afgivne stemmer er gyldige. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. 

Bestyrelse 

§ 12 

Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse.

Bestyrelsen består af i alt 5 medlemmer, valgt på følgende måde:

De 5 kandidater blandt de indstillede (i udgangspunktet én fra hver region, men ikke et krav), der på generalforsamlingen opnår flest stemmer indgår automatisk i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Formandsvalg finder sted hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig herefter med næstformand.

Bestyrelsen vælges for en periode af 3 år, men afgår dog efter turnus umiddelbart efter det første valg har fundet sted.

Suppleanterne vælges for en periode af 3 år.

I tilfælde af formanden afgår uden for turnus, skal bestyrelsen genkonstituere sig med formand og næstformand.

Genvalg kan finde sted.

  

§ 13 

Bestyrelsen har ansvaret for en forsvarlig anbringelse af foreningens midler.

Foreningen tegnes af bestyrelsen, jf. § 12, der kan meddele prokura. 


§ 14 

Over alle forhandlinger og beslutninger på bestyrelsesmøder og på generalforsamlinger affattes referater.

 

 

§ 15 

Bestyrelsen modtager honorar. Foreningen afholder udgifter til rejser, hotelophold og fortæring. Ligeledes kontorhold til bestyrelsen. Beløbsstørrelsen forhandles i bestyrelsen.

Der kan ydes frikøb til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer ved deltagelse i udvalgsmøder, projekter, samt kørselsgodtgørelse efter statens takster. Frikøb godkendes af direktionen. 

 

Daglig ledelse 

§ 16

Bestyrelsen ansætter et sekretariat, der under ansvar over for bestyrelsen varetager alle løbende forretninger. Sekretariatsudgifter dækkes af foreningens midler.

 

 Revisorer 

§ 17

Foreningens årsrapport skal revideres af en eller to registrerede eller statsautoriserede revisorer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

På den ordinære generalforsamling vælges desuden blandt medlemmerne 1 revisor samt 1 revisorsuppleant til at gennemgå de af den af generalforsamlingen antagne registrerede eller statsautoriserede revisors reviderede regnskaber og kontrollere foreningens beholdninger.

Til de to valgte medlemmer ydes frikøb og kørselsgodtgørelse, som for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. 

 

§ 18

Regnskabsåret løber fra 1. september til 31. august.

 

Voldgift m.v.

§ 19

Såfremt et medlem måtte gøre sig skyldig i overtrædelse af nærværende love eller af de med medlemskabet forbundne forpligtelser, jfv. § 3b, kan bestyrelsen indstille vedkommende medlem til en bøde. Bestyrelsen fastsætter størrelse og forfaldstid. Bøder skal kunne inddrives ved retsforfølgelse. Indgåede bøder med fradrag af eventuelle sagsomkostninger indgår i foreningens drift.

Et medlem, der er idømt en bøde i henhold til nærværende bestemmelser, er berettiget til at indbringe sagen for den senere nævnte voldgiftsret.

Når foreningens medlemmer - i tilfælde af uenighed vedrørende deres forretninger - anmoder om bestyrelsens mægling, er bestyrelsen - når denne skønner at pågældende sag ligger inden for dens kompetence - pligtig til at efterkomme en sådan begæring. Bestyrelsen er berettiget til at supplere sig med en eller flere sagkyndige.

Forretningsgangen i sådanne sager bestemmes af bestyrelsen.

Udgifter ved mægling betales af en eller af begge sagens parter efter bestyrelsens bestemmelser.

Såfremt mægling ikke lykkes, vil sagen af begge parter, kunne indbringes for foreningens voldgiftsret. Til denne henlægges endvidere afgørelser af klager over ukollegial adfærd fra et medlems side samt afgørelser af spørgsmål om, hvorvidt et medlem har handlet i strid med ordentlig forretningsskik. For voldgiftsretten kan indbringes sager, hvor et medlem er idømt en bod.

Voldgiftsretten består af 3 medlemmer, hvoraf voldgiftssagens parter hver udvælger én, hvorefter disse i fællesskab søger at opnå enighed om det tredje medlem. Såfremt dette ikke lykkes, udpeges det tredje medlem af præsidenten for Sø- og Handelsretten.

Voldgiftsrettens kendelser er endelige. 

 

Æresmedlemmer 

§ 20

Til æresmedlemmer kan en enstemmig bestyrelse udnævne personer, der i særlig grad har gjort sig fortjent ved at have virket for foreningens eller maskinhandlerbranchens interesser.

Udnævnelsen sker på foreningens ordinære generalforsamling.

Ikke aktive æresmedlemmer er fritaget for kontingentbetaling.

 

 

Vedtægtsændringer

§ 21

Forslag til forandring af eller tilføjelse til disse vedtægter forelægges, efter at bestyrelsen har besluttet dem, for generalforsamlingen. Til vedtagelse fordres ¾ af de fremmødtes stemmer.

Ethvert forslag til lovændring skal være udsendt til medlemmerne eller være meddelt i ”Orientering fra Dansk Maskinhandlerforening” senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

 

Foreningens opløsning

§ 22 

Foreningen eller en region kan kun opløses af en generalforsamling, der er indvarslet med denne sag på dagsordenen. Der skal være mødt mindst halvdelen af medlemmerne, og mindst ¾ af de fremmødtes stemmer skal være for opløsning, for at denne kan vedtages.

Skulle generalforsamlingen være for fåtallig, indvarsles til et nyt, hvor da beslutning kan tages af de mødte medlemmer med ¾ majoritet. 

 

§ 23

Vedtages foreningens opløsning, skal den opløsende generalforsamling træffe bestemmelse om den fremtidige administration af foreningens formue.

Disse love, der er vedtaget på generalforsamlingen i Odense den 19. november 1945 med ændringer på generalforsamlingerne/landsmøderne i:

 

Århus                             den 15. november 1952

København                     den 12. november 1955

Odense                          den 18. november 1960

Odense                          den 13. november 1964

Odense                          den 12. november 1965

København                     den 05. december 1969

Odense                          den 15. november 1973

Vejle                              den 12. november 1976

Brædstrup                      den 29. november 1985

Brædstrup                     den 21. november 1986

Brædstrup                     den 16. november 1990

Ebeltoft                          den 24. november 2000

Vejle                              den 03. november 2006

Kolding                          den 21. november 2008

Odense                          den 03. november 2011

Kolding                          den 16. november 2018

 

Træder i stedet for tidligere love.